Get game
Free

Game: Sözcük Bulmaca

  (6111 votes)
Views: 43030
Category Word
Version:1.86
Updated:
Requires os version:Android2.3 and up
Size:1.2M
Haydi sözcük bulmaca tutkunlar? buraya!!! Sözcükleri en h?zl? siz bulun, yüksek puanlar kazan?n ve arkada?lar?n?zla ve di?er Sözcük Bulmaca oynayanlarla yar???n...

Sözcük Bulmaca 5x5'lik bir tahtaya kar???k bir ?ekilde yerle?tirilmi? 12 kelimeyi en h?zl? ?ekilde bulma oyunudur. Sözcükleri parma??n?z? her bir harften sonra sa?a, sola, yukar?, a?a?? veya çapraz harflere götürerek bulabilirsiniz.

Kelime buldukça kelimenin uzunlu?una ve geçen süreye göre puan hesaplan?r. Kelime uzunlu?u al?nan puan? art?r?r. Ayn? zamanda kelimeler ne kadar k?sa sürede bulunursa al?nan puan da o kadar fazla olur.

Bütün kelimeleri buldu?unuzda ald???n?z puan sunucuya gönderilir. Bu puanlar Google Play'in sa?lad??? yüksek skorlar servisi kullan?larak s?ralan?r. S?ralamalar günlük, haftal?k ve tüm zamanlar olmak üzere ayr? ayr? tutulur.

Oyunu hem online (çevrim içi) hem de offline (çevrim d???) olarak oynayabilirsiniz. Online oynayabilmeniz için Google+ hesab?n?zla oturum açman?z gerekir. Oturum açmadan offline olarak da oynayabilirsiniz. Ancak offline oyun s?ras?nda kazand???n?z puanlar s?ralamaya kat?lmaz. Bir ba?ka deyi?le offline modda skorunuz sunucuya gönderilemedi?i için yüksek skor olarak de?erlendirilemez.

Herkese iyi e?lenceler...

sozcuk bulmaca, sözcük bulmaca, kelime bulmaca, kelime bul, sözcük bul, kelime bulma, sözcük bulma, word search, sozcuk, Türkçe, Turkçe, Turkce, Turkish, oyun, game, online, yapboz

Add a comment

WRITE A COMMENT

Verification Code Enter the code exactly as you see it into this box.